PATAKARAN SA PRIVACY 

Ang Patakaran sa Privacy na ito (“Patakaran sa Privacy”) ay nagtatakda ng batayan kung saan puwedeng mangolekta, gumamit, maghayag o magproseso ng mga personal na data ng aming mga kustomer ang ONE Esports Pte Ltd (“kami”, “kami”, o “aming”) alinsunod sa Batas sa Proteksyon ng Personal na Data (“PDPA”). Nalalapat ang Patakaran sa Privacy na ito sa personal na data na nasa aming pag-aari o nasa ilalim ng aming kontrol, kasama ang personal na data sa pagmamay-ari ng mga organisasyon na aming nakaugnayan para kolektahin, gamitin, ihayag o iproseso ang personal na data para sa aming mga layunin. 
 

PERSONAL NA DATA 

1. Tulad ng paggamit sa Patakaran sa Privacy na ito: 
 

Ang “kostumer” ay nangangahulugang isang indibidwal na (a) nakipag-ugnayan sa amin sa anumang paraan para alamin pa ang tungkol sa anumang produkto at/o serbisyong ibinibigay namin, o (b) baka, o nagawa nang, pumasok sa isang kontrata sa amin para sa pag-supply namin ng anumang produkto at/o mga serbisyo, (c) o nakikipag-ugnayan sa amin sa iba’t ibang event (tulad ng mga event ng esports) na aming inorganisa at/o sa pamamagitan ng iba’t ibang online platform na pinapanatili namin; 
 

Ang “personal na data” ay nangangahulugang data, totoo man o hindi, tungkol sa isang customer na makikilala: (a) mula sa data na iyon; o (b) mula sa data na iyon at iba pang impormasyon na mayroon kami o malamang na magkaroon ng access’ 
 

Ang “mga produkto at/o serbisyo” ay nangangahulugang anuman at lahat ng produkto at serbisyong kasalukuyan naming ibinibigay sa aming mga kustomer o kapartner sa negosyo, kasama ang ticketing ng event, media, advertising, sponsorship sales, pag-retail ng mga athleisure apparel at iba pang item na nauugnay sa sports, mobile at/o mga laro sa console, at app, pati na rin iba pang produkto at serbisyo na puwede naming ibigay sa hinaharap paminsan-minsan; 
 

2. Depende sa likas na katangian ng iyong pakikipag-ugnayan sa amin, kasama sa ilang halimbawa ng personal na data na puwede naming kolektahin mula sa iyo ang iyong pangalan, address ng tirahan, email address, numero ng telepono, nasyonalidad, kasarian, petsa ng kapanganakan, katayuan sa pag-aasawa, impormasyon sa trabaho, pinansyal na impormasyon, pangkat ng edad, bansang pinanggalingan at mga libangan at interes. 
 

3. Ang iba pang terminong ginamit sa Patakaran sa Privacy na ito ay dapat magkaroon ng mga kahulugan na ibinigay sa mga ito sa PDPA (kung saan pinapayagan ng konteksto). 
 

PAGKOLEKTA, PAGGAMIT AT PAGHAHAYAG NG PERSONAL NA DATA 

4. Sa pangkalahatan, hindi namin kinokolekta ang iyong personal na data maliban kung (a) kusang ibinigay ito sa amin nang direkta o sa pamamagitan ng isang third party na iyong pinahintulutan para ihayag sa amin ang iyong personal na data (ang iyong “awtorisadong kinatawan”) pagkatapos (i) kang (o ang awtorisado mong kinatawan) maabisuhan tungkol sa mga layunin sa pagkolekto ng data, at (ii) nagbigay ka (o ang iyong awtorisadong kinatawan) ng nakasulat na pahintulot sa pagkolekta at paggamit ng iyong personal na data para sa mga layuning iyon, o (b) ang pagkolekta at paggamit ng personal na data nang walang pahintulot ay pinapahintulutan o iniaatas ng PDPA o iba pang batas. Hihingin namin ang iyong pahintulot bago mangolekta ng anumang karagdagang personal na data at bago gamitin ang iyong personal na data para sa layunin na hindi ka naabisuhan (maliban kung pinapayagan o pinapahintulutan ng batas). 
 

5. Maaari naming kolektahin at gamitin ang iyong personal na data para sa anuman o lahat ng sumusunod na layunin: 
 

(a) pagsasagawa ng mga obligasyon habang nasa proseso ng o na may kaugnayan sa aming pagkakaloob ng mga produkto at/o serbisyo sa iyo; 

(b) pagpapatunay ng iyong pagkakakilanlan; 

(c) pagtugon sa, pangangasiwa, at pagproseso ng mga query, kahilingan, aplikasyon, reklamo, at feedback mula sa iyo; 

(d) pamamahala ng iyong kaugnayan sa amin; 

(e) pagproseso ng mga transaksyon sa pagbabayad o credit; 

(f) pagsunod sa anumang naaangkop na batas, regulasyon, kodigo ng kagawian, alituntunin, o panuntunan, o para tumulong sa pagpapatupad ng batas at mga imbestigasyon na isinagawa ng alinmang awtoridad ng pamahalaan at/o regulasyon; 

(g) paglilipat sa anumang hindi nauugnay na third party kabilang ang aming mga tagapagbigay ng serbisyo at ahente ng third party, at mga kaugnay na awtoridad ng pamahalaan at/o regulasyon, nasa Singapore man o sa ibang bansa, para sa mga nabanggit na layunin; 

(h) anupamang hindi sinasadyang layunin ng negosyo na nauugnay sa o may kaugnayan sa nabanggit; 

(i) para paunlarin, subukan at pagbutihin ang aming mga produkto at/o serbisyo, kasama ang pagsasagawa ng mga survey at pananaliksik, at pagsubok at pag-troubleshoot ng mga bagong produkto at feature; 

(j) para maipadala sa iyo ang mga komunikasyon sa marketing at pangpromosyon (kasama na ang aming mga kapartner sa negosyo at sponsor), makipag-ugnayan sa iyo tungkol sa aming mga produkto at/o serbisyo, survey at ipaalam sa iyo ang tungkol sa aming mga patakaran at tuntunin. Ginagamit din namin ang iyong impormasyon para tumugon sa iyo kapag nakikipag-ugnayan ka sa amin; 

(k) kung naaangkop, para pangasiwaan ang pagbibigay at pagkakaloob ng mga premyo sa mga survey o iba pang kumpetisyon na hindi komersyal na puwede naming isagawa paminsan-minsan; 

(l) anupamang layunin para sa kung saan mo ibinigay ang impormasyon; at 

(m) gamitin at ibahagi ang iyong personal na data sa aming mga affiliate sa buong mundo, kasama ang Group One Holdings Pte Ltd, para sa mga layuning nakatakda sa Seksyon 5 na ito, kasama ang pagpapadala sa iyo ng marketing at pangpromosyon sa mga produkto at/o serbisyo, na inaalok ng aming mga affiliate. 
 

6. Maaari naming ihayag ang iyong personal na data: 
 

(a) kung kinakailangan ang ganoong paghahayag sa pagsasagawa ng mga obligasyon habang nasa proseso ng o na may kaugnayan sa aming pagkakaloob ng mga produkto at/o serbisyo sa iyo; 

(b) sa mga tagapagbigay ng serbisyo, vendor, kontratista, ahente at iba pang organisasyon ng third party na aming nakaugnayan para maisagawa ang anumang tungkulin na kaugnay ng mga nabanggit na layunin sa itaas; o 

(c) sa aming mga affiliate sa buong mundo, at sa ganitong mga pagkakataon, puwedeng ilipat, i-store o iproseso ang iyong impormasyon sa mga bansa sa labas ng kung saan ka nakatira para sa mga layuning inilarawan sa Patakaran sa Privacy na ito. 

(d) sa aming mga kasosyo sa negosyo, gaya ng TUMI, para sa kanilang mga layunin sa marketing. Sa ganoong mga sitwasyon, ibinabahagi lamang namin ang iyong mga personal na datos nang may pahintulot mo. Upang tumanggi sa naturang pagsisiwalat, alamin ang mga tagubilin para sa pagbawi ng iyong pahintulot sa loob ng Patakaran sa Privacy na ito sa ibaba, o tingnan ang patakaran sa privacy ng TUMI sa: https://www.tumi.com/s/privacyPolicy 
 

7. Puwedeng patuloy na mailapat ang mga layuning nakalista sa mga sugnay sa itaas kahit na sa mga sitwasyon kung saan ang iyong relasyon sa amin (halimbawa, kapag natapos na ang ating ugnayang komersyal, pang-negosyo at/o sa trabaho) ay nagwakas o nabago sa anumang paraan, sa loob ng isang makatuwirang yugto ng panahon pagkatapos (kasama ang, kung saan naaangkop, isang yugto ng panahon para magbigay-daan sa aming ipatupad ang aming mga karapatan sa ilalim ng isang pakikipagkontrata sa iyo). 
 

PAGBAWI SA IYONG PAHINGTULOT  

8. Ang ibinigay mong pahintulot para sa pagkolekta, paggamit at paghahayag ng iyong personal na data ay mananatiling may bisa hanggang sa oras na bawiin mo ito sa pamamagitan ng isang sulat. Maaari mong bawiin ang pahintulot at hilingin sa amin na ihinto ang pagkolekta, paggamit at/o paghahayag ng iyong personal na data para sa anuman o lahat ng layuning nakalista sa itaas sa pamamagitan ng pagsusumite ng iyong kahilingan nang nakasulat o sa pamamagitan ng email sa aming Data Protection Officer sa mga detalye sa pakikipag-ugnayan na ibinigay sa ibaba. 
 

9. Sa pagtanggap ng iyong nakasulat na kahilingan para bawiin ang iyong pahintulot, puwede kaming mangailangan ng makatuwirang panahon (depende sa pagiging kumplikado ng kahilingan at ang epekto nito sa aming ugnayan sa iyo) para maproseso ang iyong kahilingan at abisuhan ka tungkol sa 

mga kahihinatnan ng pagtanggap namin dito, kasama ang anumang legal na kahihinatnan na makakaapekto sa iyong mga karapatan at pananagutan sa amin. Sa pangkalahatan, hihilingin namin na maproseso ang iyong kahilingan sa loob ng sampung (10) araw ng negosyo pagkatapos itong matanggap.  
 

10. Habang iginagalang namin ang iyong desisyon na bawiin ang iyong pahintulot, tandaan na depende sa kalikasan at saklaw ng iyong kahilingan, baka wala kami sa posisyon na ipagpatuloy ang pagbibigay ng aming mga produkto at/o mga serbisyo sa iyo at aabisuhan ka namin, sa mga nasabing sitwasyon, bago makumpleto ang pagproseso ng iyong kahilingan. Kung magdesisyon kang kanselahin ang iyong pagbawi ng pahintulot, ipaalam ito sa amin sa pamamagitan ng pagsulat sa paraang inilarawan sa sugnay 8 sa itaas. 
 

11. Tandaan na hindi makakaapekto ang pagbawi ng pahintulot sa aming karapatang magpatuloy sa pagkolekta, paggamit at paghahayag ng personal na data kung saan ang naturang pagkolekta, paggamit at paghahayag nang walang pahintulot ay pinahihintulutan o iniaatas sa ilalim ng mga naaangkop na batas. 
 

ACCESS SA AT PAGWAWASTO NG PERSONAL NA DATA 

12. Kung gusto mong gumawa ng (a) kahilingan sa pag-access para sa pag-access sa isang kopya ng personal na data tungkol sa iyo na pinapangasiwaan namin o impormasyon tungkol sa mga paraan kung saan namin ginagamit o inihahayag ang iyong personal na data, o (b) kahilingan sa pagwawasto para itama o i-update ang alinman sa iyong personal na data tungkol sa iyo na pinapangasiwaan namin, puwede mong isumite ang iyong kahilingan nang nakasulat o sa pamamagitan ng email sa aming Data Protection Officer sa mga detalye sa pakikipag-ugnayan na ibinigay sa ibaba. 
 

13. Tandaan na baka sumingil ng makatuwirang bayarin para sa kahilingan sa pag-access. Kung gayon, ipapaalam namin sa iyo ang tungkol sa bayarin bago iproseso ang iyong kahilingan. 
 

14. Tutugon kami sa iyong kahilingan sa lalong madaling panahon na posible. Sa pangkalahatan, tutugon kami sa loob ng dalawampu’t isang (21) araw. Kung hindi namin magagawang tumugon sa iyong kahilingan sa loob ng tatlumpung (30) araw pagkatapos matanggap ang iyong kahilingan, ipapaalam namin ito sa iyo sa pamamagitan ng sulat sa loob ng tatlumpung (30) araw ng panahon kung kailan namin magagawang tumugon sa iyong kahilingan. Kung kami makapagbigay  sa iyo ng anumang personal na data o makagawa ng pagwawasto na iyong hiniling, karaniwang ipapaalam namin sa iyo ang mga dahilan kung bakit hindi kami namin ito magawa (maliban kung hindi iniaatas sa amin na gawin ito sa ilalim ng PDPA). 
 

PROTEKSYON SA PERSONAL NA DATA 

15. Sa ilalim ng mga naaangkop na hurisdiksyon, maaaring may karapatan kang hilingin sa amin na tanggalin ang personal na mga datos tungkol sa iyo kung hindi na ito kinakailangan para sa layunin ng pagkolekta, binawi mo ang iyong pahintulot, mayroon kang makatwirang pagtutol sa paggamit namin ng iyong personal na impormasyon, o  labag sa batas o sa iba pa naming legal na mga obligasyon ang paggamit namin ng iyong personal na impormasyon.

Maaari kang magpadala ng mensahe sa aming Data Protection Officer sa w.finn@onefc.com upang mailapat ang iyong karapatan sa pagtanggal ng iyong personal na mga datos. Kapag hiniling, gagamit kami ng mga pagsisikap na makatwiran sa merkado upang tuparin ang iyong kahilingan sa pagtanggal. Pakitandaan na ang mga karapatang inilarawan sa itaas ay maaaring limitado, halimbawa, kung hilingin mo sa amin na tanggalin ang impormasyong iniaatas sa amin ng batas na panatilihin o may mahalagang lehitimong mga interes sa pagpapanatili (halimbawa, para sa mga layunin ng pag-iwas sa panloloko).

16. Dapat mong malaman, gayunpaman, na walang paraan ng transmission sa internet o pamamaraan ng elektronikong pag-store ang ganap na ligtas. Habang hindi magagarantiya ang seguridad, nagsisikap kaming protektahan ang seguridad ng iyong impormasyon at patuloy na sinusuri at pinapahusay ang aming mga hakbang para sa seguridad ng impormasyon. 
 

KATUMPAKAN NG PERSONAL NA DATA 

17. Karaniwang umaasa kami sa personal na data na ibinigay mo (o ng iyong awtorisadong kinatawan). Para matiyak na napapanahon, kumpleto at tumpak ang iyong personal na data, i-update kami kung may mga pagbabago sa iyong personal na data sa pamamagitan ng pagpapaalam sa aming Data Protection Officer sa pamamagitan ng pagsulat o ng email sa mga detalye sa pakikipag-ugnayan na ibinigay sa ibaba. 
 

PAGPAPANATILI NG PERSONAL NA DATA 

18. Puwede naming panatilihin ang iyong personal na data hanggang kinakailangan para maisakatuparan ang layunin kung bakit ito kinolekta, o kung kinakailangan o pinapayagan ng mga naaangkop na batas. 

19. Ititigil namin ang pagpapanatili ng iyong personal na data, o aalisin ang mga paraan kung paano maiuugnay sa iyo ang data, sa sandaling makatuwirang ipalagay na hindi na nagagamit ang pagpapanatili nito para sa layunin kung bakit kinolekta ang personal na data, at hindi na ito kinakailangan para sa mga layunin legal o pangnegosyo. 
 

MGA PAGLILIPAT NG PERSONAL NA DATA SA LABAS NG SINGAPORE 

20. Karaniwan naming hindi inililipat ang iyong personal na data sa mga bansa sa labas ng Singapore. Gayunpaman, kung gagawin namin ito, kukunin namin ang iyong pahintulot para sa paglilipat na gagawin at magsasagawa kami ng mga hakbang para matiyak na patuloy na makakatanggap ang iyong personal na data ng karaniwang proteksyon na maihahambing sa proteksyong ibinibigay sa ilalim ng PDPA.  
 

DATA PROTECTION OFFICER 

21. Puwede kang makipag-ugnayan sa aming Data Protection Officer kung mayroon kang anumang tanong o feedback sa aming mga patakaran at pamamaraan sa proteksyon ng personal na data, o kung gusto mong gumawa ng anumang kahilingan, sa sumusunod na paraan: 
 

Pangalan ng DPO: Will Finn 

Numero sa Pakikipag-ugnayan: 66598700 

Email Address: w.finn@onefc.com 
 

IBA PA 

22. Sa pag-access at pag-browse sa mga function sa aming website at mga mobile application, dapat mong malaman na magbibigay ka rin ng pahintulot at mapapasailalim sa mga tuntunin ng Mga Tuntunin ng Serbisyo ng YouTube (https://www.youtube.com/t/terms ), Mga Serbisyo ng API ng YouTube (https://developers.google.com/youtube/terms/developer-policies#definition-youtube-api-services) at Patakaran sa Privacy ng Google (http://www.google.com/policies/privacy ). Ang mga patakaran sa pagkolekta, paggamit, paghahayag at pagpapanatili ng naturang personal na data ay dapat na detalyado sa mga nabanggit na hyperlink. 
 

BISA NG PATAKARAN SA PRIVACY AT MGA UPDATE 

23. Nalalapat ang Patakaran sa Privacy na ito kasabay ng anupamang abiso, sugnay sa kontrata at sugnay sa pahintulot na nalalapat kaugnay ng pagkolekta, paggamit at paghahayag sa amin ng iyong personal na data. 
 

24. Puwede naming baguhin ang Patakaran sa Privacy na ito paminsan-minsan nang walang paunang abiso. Puwede mong matukoy kung nagkaroon ng anumang naturang pagbabago sa pamamagitan ng pagtingin sa petsa kung kailan huling na-update ang Patakaran sa Privacy na ito. Ang iyong patuloy na paggamit ng aming mga serbisyo ang nagpapahayag sa iyong pagkilala at pagtanggap ng mga naturang pagbabago. 

Huling Na-update: Pebrero 2022