Available lang ang ONE Fantasy Esports para laruin sa mga sumusunod na bansa: Taiwan, Philippines, Russia, Singapore, Indonesia, Cambodia, Korea, United Kingdom, Germany, France, at USA.  Ang mga manlalaro na karapat-dapat na makatanggap ng mga premyo ay dapat magpakita ng patunay ng paninirahan sa isa sa mga bansang ito.

Nalalapat ang mga terms at kundisyon. Ang ONE Esports Fantasy ay maaari lamang laruin sa mga piling bansa.  Bisitahin ang fantasy.oneesports.gg para sa higit pang mga detalye.Tanging ang mga user na higit sa 18 taong gulang ang kwalipikadong sumali sa ONE Esports Fantasy.

Pangkalahatan 
 

Ang impormasyong nilalaman ng website URL (“ang Website”) ay puwedeng maglaman ng mga teknikal na kamalian o mga typgraphical na error. Ang lahat ng impormasyong ginawang available mula sa loob ng Website na ito ay ibinibigay “as is” (nang walang pagbabago) para sa mga layunin ng impormasyon lamang at walang garantiya ng anumang uri, ipinahayag man o ipinahiwatig, kasama ang ngunit hindi limitado sa, anumang garantiya tungkol sa hindi paglabag, kasiya-siyang kalidad o kaangkupan para sa isang partikular na layunin. 
 

ISANG Esports, puwedeng gumawa ng mga pagbabago sa nilalaman ng Website na ito anumang oras nang walang paunang abiso. 
 

Walang Garantiya para sa website at / o Mga Materyales 
 

  • Ang website na ito at ang Mga Materyales ay ibinibigay “as is”, “kung available”. Hindi ginagarantiyahan ng ONE Esports ang kawastuhan, kasapatan o pagkakumpleto ng website na ito at/o ng Mga Materyales at ihinahayag ang pagtatatuwa ng pananagutan para sa mga pagkakamali o pagkukulang sa website na ito at/o sa Mga Materyales. Walang anumang garantiya ng anumang uri, ipinahiwatig, ipahayag o ayon sa batas, kasama ang ngunit hindi limitado sa mga garantiya ng hindi paglabag sa mga karapatan ng third party, titulo, kakayahang mabenta, kasiya-siyang kalidad at/o kaangkupan para sa isang partikular na layunin, ang ibinigay kasabay ng website na ito at/o Mga Materyales. 
  • Hindi ginagarantiyahan ng ONE Esports na hindi magagambala ang pagbibigay ng website na ito at/o Mga Materyales o walang pagkakamali o na maitatama ang anumang natukoy na pagkakamali; dagdag pa, walang ibinigay na garantiya na walang anumang virus o iba pang mapanghamak, mapanira o nakakapinsalang code, program o macro ang website na ito at/o Mga Materyales. 
     

Mga link sa mga panlabas na website 
 
Ang ONE Esports ay walang representasyon tungkol sa seguridad, kalidad o pagiging naaangkop ng anumang mga website na maaaring ma-access sa pamamagitan ng Website na ito. Ang mga nakakonektang website na na-access sa pamamagitan ng Website na ito ay malalayang website na kung saan walang anumang kontrol ang ONE Esports, pampinansyal man, editoryal o anupamang uri at hindi sa anumang paraan na iniendorso ng ONE Esports. 
 

Seguridad at proteksyon laban sa virus 
 
Hindi mananagot sa iyo ang ONE Esports para sa anumang direkta, hindi direkta, kinahinatnan, espesyal o iba pang pinsala na nagreresulta mula sa transmission ng mga virus, worm, trojan horse o iba pang mapaminsalang item mula sa Website na ito patungo sa iyong mga computer system, nagdulot man ito ng mga nasabing pinsala na kasama ang, nang walang limitasyon, pagkawala ng mga kita, pagkagambala sa negosyo, pagkawala ng buo o anumang bahagi ng isang program o anumang data paano man ito naka-store na naka-save man sa isang computer system o saan pa man. 
 

Pag-download at Pag-print ng Materyales Mula sa Website 
 
Ang lahat ng teksto at graphics na ipinapakita sa Website na ito at ang pagpipilian o ayos nito ay copyright ng ONE Esports. Binigyan ka ng pahintulot na elektronikong kumopya at mag-print sa hard copy ng mga bahagi ng Website na ito para sa personal at hindi komersyal na paggamit. Mahigpit na ipinagbabawal ang anumang paggamit ng mga materyales sa Website na ito (kasama ang ngunit hindi limitado sa pagkopya para sa mga layunin na iba sa mga nabanggit sa itaas at pagbabago, pamamahagi o muling paglalathala) nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng ONE Esports. 
 

Intelektwal na Pag-aari 
 
Lahat ng trade mark, pangalan ng produkto, pangalan ng brand, pangalan ng kumpanya, pamagat, copyright o logo na binanggit dito ay mga trade mark, trade name o copyright ng kani-kanilang mga may-ari. Walang pahintulot na ibinigay ang ONE Championship hinggil sa paggamit ng anumang naturang trade-mark, pangalan ng produkto, pangalan ng brand, pangalan ng kumpanya, pamagat, copyright o logo. 
 

Mga Komento, Feedback At Iba Pang Pagsusumite ng User 
 
Lahat ng komento, feedback, mungkahi, ideya at iba pang pagsusumite na inihayag, isinumite o ibinigay sa ONE Esports sa o sa pamamagitan ng aming Web site o kaya naman ay inihayag, isinumite o ibinigay bilang resulta ng iyong paggamit ng aming Web site (sama-sama na tinukoy bilang “Mga Komento” ) ay magiging at mananatiling pag-aari ng ONE Esports. Ang nasabing paghahayag, pagsusumite o pagkakaloob ng anumang Komento ay bubuo ng pagtatalaga sa ONE Esports ng lahat ng pandaigdigang karapatan, titulo, interes sa lahat ng copyright at iba pang intelektwal na pag-aari sa Mga Komento. 
 

Magiging eksklusibong pag-aari ng ONE Esports ang lahat ng naturang karapatan, titulo at interes at hindi dapat limitahan sa anumang paraan sa paggamit nito, komersyal man o iba pa, ng anumang Komento. WALANG obligasyon at hindi sasailalim sa anumang obligasyon ang ONE Esports para: (a) Kumpidensyal na panatilihin ang anumang Komento; (b) Magbayad sa user ng anumang kabayaran para sa anumang Komento; o (c) Tumugon sa anumang Komento ng user 
 

  • Sumasang-ayon ka na wala kang isinumiteng Komento sa aming Web site na lalabag sa anumang karapatan ng anumang third party, kasama ang copyright, trademark, privacy o iba pang personal o pinagmamay-ariang karapatan. Bilang dagdag, sumasang-ayon ka na wala kang isinumiteng Komento sa aming Web site na magiging o naglalaman ng mapanirang-puri o labag sa batas, mapang-abuso o malaswang materyal. Ikaw ang at mananatiling ikaw lamang ang tanging may responsibilidad para sa nilalaman ng anumang Komento na iyong ginawa. 
     
  • Sumasang-ayon ka na puwedeng gumamit at/o maghayag ang ONE Esports ng impormasyon tungkol sa iyong demograpiko at sa iyong paggamit ng aming Web site sa anumang paraan na hindi inilalantad ang iyong pagkakakilanlan. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa paligsahan, mga promosyon, at/o paghingi ng impormasyong pang-promosyon o mga pag-update ng produkto sa aming Web site, sumasang-ayon ka na puwedeng gamitin ng ONE Esports ang iyong impormasyon para sa marketing, pang-promosyon at iba pang layunin sa negosyo. 
     

Pagbubukod ng Pananagutan 
 
Ang paggamit ng anumang impormasyon o materyales sa Website na ito ay ganap na nakabatay sa iyong sariling pagpapasya, kung saan hindi mananagot ang ONE Esports. Magiging sarili mong responsibilidad na tiyaking nakakatugon sa iyong mga partikuar na kinakailangan ang anumang produkto, serbsiyo o impormasyong available sa pamamagitan ng website na ito.